Menu Zamknij

Dzieci cudzoziemskie na Mazowszu – kiedy interweniować, jak integrować.

1 2

 

W progach gościnnego Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy ul Ratuszowej 5 w Warszawie, 29 i 30 listopada 201 roku spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, oraz działających na Mazowszu powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków interwencji kryzysowej i organizacji pozarządowych – na dwóch jednodniowych seminariach, zorganizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które dotyczyły organizowania rządowych i lokalnych programów i form pomocy dla dzieci cudzoziemskich, które w różnych okolicznościach bez rodziców lub opiekunów znalazły się na terenie naszego regionu.

Za stronę organizacyjną i merytoryczną seminariów odpowiedzialny był Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej naszego Centrum oraz znana Fundacja, wyspecjalizowana w tematyce dzieci pochodzących z innych krajów, a pozostawionych w Polsce bez opieki rodzicielskiej -„La Strada” z Warszawy. Wśród gości obecni byli także przedstawiciele służby granicznej, sądów i policji, którzy omówili wiodącą rolę tych instytucji w opiece nad małoletnimi. Zainteresowaniem uczestników cieszyła się również praca warsztatowa, poświęcona doskonaleniu umiejętności  pierwszego kontaktu podczas interwencji w stosunku do dziecka cudzoziemskiego. Organizatorzy zadbali, aby omawiane przypadki były autentyczne, pomocny w tej kwestii był również materiał filmowy. W podsumowaniu seminariów jednoznacznie zabrzmiało, że w naszym kraju, w tym na Mazowszu mimo działań wielu służb, osób i organizacji – instytucja opieki nad dziećmi cudzoziemskimi, jej standardy i sposoby realizacji – wymagają dalszego doskonalenia i zacieśnienia współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zadania z tego zakresu, ponieważ pomiędzy interwencją a integracją małoletnich – istnieje sfera wciąż mało znanych lub ukrytych problemów. 

1 2

2 2

3 2

Opublikowano wArchiwum