Menu Zamknij

DLA DZIECKA – DLA RODZINY – KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE W SUBREGIONIE PŁOCKIM

34838280 2019586631448414 6059822778729627648 n

W maju i czerwcu br. w subregionach Mazowsza odbywają się spotkania konsultacyjno-informacyjne organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie dotyczące obszaru wspierania rodziny.

W dniu 6 czerwca 2018 r. w Płocku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, a także Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Płocku odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych.
Takie spotkania odbyły się już w Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 maja), Ostrołęce (24 maja), a kolejne odbędzie się w Ciechanowie (15 czerwca).
W spotkaniu w Płocku wzięło udział blisko 60 osób – przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się obszarem wspierania rodziny – głównie pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin.
Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz przedstawiony zostaje szeroki zakres współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki każdego z subregionów.
Na spotkaniu omawiana została piecza zastępcza z uwzględnieniem specyfiki subregionu płockiego (zasoby gmin i powiatów, tendencje, rekomendacje do tworzenia zasobów, rozwijania nowych usług na rzecz rodzin). Wskazać należy chociażby na fakt ze miasto Płock jest liderem a Mazowszu w kwestii zorganizowania blisko 30 mieszkań chronionych.
Omówiona została szeroko tematyka adopcji w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, obszary współpracy ośrodka adopcyjnego z podmiotami działającymi w obrębie dziecka i rodziny (sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także wypracowany przez ośrodek system wspierania kobiet w ciąży, rozważających powierzenie dziecka do adopcji.
Następnie zaprezentowana została działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku, przeznaczonego dla dzieci i niemowląt do 1 r. ż., dysponującego 20 miejscami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w porozumieniu z powiatami kieruje tam noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej. Działalność ośrodka służy ochronie dzieci przed skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Nadrzędnym celem placówki jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych lub powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę, diagnostykę medyczną i pracę socjalną z rodziną dziecka.

Dyskusja, wymiana doświadczeń z różnych poziomów działania instytucji i organizacji, obserwacja nowych tendencji jest bardzo cenna, tak by system wspierania rodzin wpisany w nowelizowaną obecnie ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, mógł być dostosowany i realizowany z jak najlepszym wykorzystaniem potencjału lokalnych zasobów, implementacji dobrych praktyk i współpracy wszystkich partnerów działających w tym obszarze.

 

34838280 2019586631448414 6059822778729627648 n1

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwum