Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 7/2022 – Wydział Projektów – starszy specjalista

W wyniku przeprowadzonego 17 marca 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru, na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Projektów wybrana została pani Agnieszka Kosel zamieszkała w Warszawie.

Pani Agnieszka Kosel spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-7/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

starszy specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Projektów

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. współpraca przy opracowywaniu koncepcji (założeń) projektów oraz udział w procedurze składania wniosków aplikacyjnych, negocjacji i podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych,
 2. realizacja projektów konkursowych i pozakonkursowych, monitorowanie postępu rzeczowego, sporządzanie wniosków o płatność oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesu realizacji projektów, realizacja zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, 
 3. gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących monitorowanych projektów (w tym opracowywanie raportów, zestawień, tabel monitorujących),
 4. współpraca przy przygotowaniu informacji kwartalnych oraz okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z wykonywania działań realizowanych przez Wydział i przekazywanie ich odpowiednim podmiotom,
 5. prowadzenie dokumentacji prowadzonych spraw zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi MCPS,
 6. współpraca przy przygotowywaniu MCPS do realizacji zadań z zakresu perspektywy finansowej na lata 2021–2027,
 7. współpraca przy organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji itp. przygotowywanych przez Wydział.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym, konieczność wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. 
z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz laptop. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie wyższe o kierunku: zarządzanie, psychologia społeczna lub praca socjalna;
 5. staż pracy: minimum 3 lata;
 6. znajomość ustawodawstwa, w tym ustaw: o samorządzie województwa,
  o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  o finansach publicznych, o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych;
 7. znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 2. wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność;
 3. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego;
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 5. znajomość języka migowego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane;
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 7. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 2. nie będą udostępniane innym adresatom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 7 marca 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-7/2022 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Projektów”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 25 lutego 2022 r.


Załączniki do pobrania:


ostatnia aktualizacja: 18.03.2022 12:45

25.02.2022 12:50

umieścił: Damian Piekut

wytworzył: Zbigniew Stanik

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze