Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 23/2022 – Wydział Komunikacji i Promocji – Biuro Promocji – inspektor

W wyniku przeprowadzonego 29 września 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Komunikacji i Promocji – Biuro Promocji wybrana została pani Patrycja Piórkowska zamieszkała w Warszawie.

Pani Patrycja Piórkowska spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-23/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Komunikacji i Promocji – Biuro Promocji

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko/1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania przez podmioty zewnętrzne logotypów Centrum.
 2. Prowadzenie transmisji streamingowych z wydarzeń organizowanych przez Centrum.
 3. Udział w organizacji i obsłudze wydarzeń plenerowych i promocyjnych, w tym konferencji prasowych.
 4. Udział w tworzeniu treści umieszczanych na stronie internetowej Centrum oraz w mediach społecznościowych.
 5. Obsługa medialna (dźwiękowa, wideo oraz fotograficzna) konferencji organizowanych przez Centrum oraz wydarzeń plenerowych i promocyjnych.
 6. Zamieszczanie zaproszeń, komunikatów i informacji prasowych na stronie internetowej Centrum.
 7. Prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej w zakresie realizowanych zadań.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał, informacji, zarządzeń i materiałów przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizowanych zadań.
 9. Przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i regulaminem wewnętrznym w części dotyczącej realizowanych zadań.
 10. Prowadzenie współpracy z wykonawcami umów i uczestnikami organizowanych wydarzeń.
 11. Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Staż pracy: minimum 1 rok.
 6. Znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pomocy społecznej, Prawo zamówień publicznych, Prawo prasowe.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.
 8. Umiejętność pracy w programach graficznych, np. Canva, Photoshop.
 9. Umiejętność pracy z kamerą, aparatem oraz w systemach audio.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 2. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 3. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność.
 4. Umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi, redagowania pism urzędowych.
 5. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 26 września 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-23/2022 na stanowisko:  inspektor w Wydziale Komunikacji i Promocji – Biuro Promocji ”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 16 września 2022 r.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


16.09.2022 14:01

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Damian Zieliński

ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 14:13

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze