Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 21/2022 – Wydział Projektów – starszy specjalista

W wyniku przeprowadzonego 29 września 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Projektów wybrana została pani Magdalena Świca zamieszkała w Warszawie.

Pani Magdalena Świca spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-21/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

starszy specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Projektów

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Współpraca przy opracowywaniu koncepcji (założeń) projektów oraz udział w procedurze składania wniosków aplikacyjnych, negocjacji i podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych.
 2. Realizacja projektów konkursowych i pozakonkursowych, monitorowanie postępu finansowego, sporządzanie wniosków o płatność oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesu realizacji projektów w zakresie finansowo-księgowym, współpraca przy realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 3. Realizacja zadań z zakresu przygotowania, aktualizacji, monitorowania planów finansowych projektów realizowanych przez wydział.   
 4. Gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących monitorowanych projektów (w tym opracowywanie raportów, zestawień, tabel monitorujących).
 5. Współpraca przy przygotowaniu informacji kwartalnych oraz okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z wykonywania działań realizowanych przez Wydział i przekazywanie ich odpowiednim podmiotom.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał, informacji i materiałów na posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizowanych zadań.
 7. Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum.
 8. Współpraca przy przygotowywaniu Centrum do realizacji zadań z zakresu perspektywy finansowej na lata 2021–2027.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym, konieczność wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, rachunkowość i finanse, zarządzanie.
 5. Staż pracy: minimum 3 lata, w tym minimum 2 lata doświadczenia przy rozliczaniu/księgowaniu dowodów księgowych projektów współfinansowanych ze środków UE.
 6. Znajomość ustawy o samorządzie województwa, o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych, o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych.
 7. Znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 2. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność.
 3. Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 4. Znajomość rachunkowości budżetowej.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 6. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z krajowego rejestru karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 23 września 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-21/2022 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Projektów”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 13 września 2022 r.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


13.09.2022 13:54

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Zbigniew Stanik

ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 14:11

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze