Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 15/2022 – Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – inspektor

W wyniku przeprowadzonego 21 lipca 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko inspektor w Biurze Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych wybrany został pan Artur Świercz zamieszkały w Brwinowie.

Pan Artur Świercz spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-15/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. udział w realizacji wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na kolejne lata w zakresie kompetencji Pełnomocnika,
 2. prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika,
 4. udział w prowadzeniu współpracy z organami administracji publicznej w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością,
 5. przygotowywanie informacji o prowadzonej przez samorząd województwa działalności dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 6. udział w prowadzeniu działalności informacyjnej dotyczącej realizacji zadań Pełnomocnika, w tym przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej Centrum i w mediach społecznościowych,
 7. udział w inicjowaniu i promowaniu rozwiązań służących poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami,
 8. organizowanie spotkań, seminariów, wizyt studyjnych dotyczących tematyki osób z niepełnosprawnościami oraz uczestniczenie w nich,
 9. udział w przedsięwzięciach związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami,
 10. śledzenie zmian w przepisach dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
 11. przygotowywanie planów i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym, konieczność wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, I piętro 
z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie wyższe lub średnie;
 5. staż pracy: przy wykształceniu średnim – min. 3 lata, przy wykształceniu wyższym – min. 1 rok;
 6. znajomość przepisów z zakresu ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa, kodeks postępowania administracyjnego;
 7. sprawna obsługa komputera (znajomość MS Word i Excel ) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole, wysoka kultura osobista;
 2. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 3. doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta,
 4. sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane;
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 7. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 2. nie będą udostępniane innym adresatom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 11 lipca 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-15/2022 na stanowisko: inspektor w Biurze Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


01.07.2022 10:53

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Monika Kryszkiewicz

ostatnia aktualizacja: 22.07.2022 14:19

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze