Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 14/2022 – Wydział Kontroli – referent

W wyniku przeprowadzonego 14 lipca 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko referenta w Wydziale Kontroli wybrana została pani Emilia Jakubik zamieszkała w Ceranowie.

Pani Emilia Jakubik spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-14/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

referent

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Kontroli

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. uczestnictwo w zespołach kontrolnych przeprowadzających kontrole zewnętrzne w podmiotach podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz zawartych umów lub porozumień;
 2. uczestnictwo w zespołach kontrolnych przeprowadzających kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
 3. udział w opracowaniu programów kontroli;
 4. udział w sporządzaniu protokołów kontroli lub sprawozdań z kontroli;
 5. udział w opracowywaniu projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów, związanych z postępowaniami kontrolnymi, w tym zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
 6. udział w przygotowaniu projektów odpowiedzi w zakresie bieżącej korespondencji dotyczącej spraw prowadzonych przez Wydział Kontroli.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym, konieczność wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, VI p. 
z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz laptop. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie co najmniej średnie;
 5. staż pracy minimum 1 rok;
 6. znajomość ustawodawstwa, w tym ustaw: o samorządzie województwa,
  o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  o finansach publicznych, o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego;
 7. znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 2. komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność, uczciwość, dociekliwość;
 3. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego;
 4. prawo jazdy kat. B.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane;
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 7. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 2. nie będą udostępniane innym adresatom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 5 lipca 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-14/2022 na stanowisko: referent w Wydziale Kontroli”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data:  24 czerwca 2022 r.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


24.06.2022 13:00

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Jarosław Piekarski

ostatnia aktualizacja: 18.07.2022 14:56

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze