Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 12/2022 – Wydział Kadr i Szkoleń – samodzielny referent

W wyniku przeprowadzonego 27 maja 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko samodzielny referent w Wydziale Kadr i Szkoleń wybrana została pani Ewelina Juraś zamieszkała w Warszawie.

Pani Ewelina Juraś spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-12/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

samodzielny referent

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Kadr i Szkoleń

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko/1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. pomoc w prowadzeniu spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami, w tym prowadzenie akt osobowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników, oceną okresową pracowników, służbą przygotowawczą nowozatrudnionych pracowników;
 3. prowadzenie rejestru zawartych umów zlecenia i o dzieło, nagród jubileuszowych, emerytów i rencistów;
 4. prowadzenie spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 5. sporządzanie rocznego planu urlopowego pracowników;
 6. przygotowywanie danych do sprawozdań do GUS i PFRON dotyczących zatrudnienia;
 7. przygotowywanie danych do planu finansowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie wyższe lub średnie;
 5. staż pracy: przy wykształceniu średnim – 4 lata, przy wykształceniu wyższym –
  2 lata;
 6. znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks pracy, rozporządzenia
  w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy
  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych;
 7. bardzo dobra obsługa komputera (znajomość MSWord i Excel w stopniu zaawansowanym) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista;
 2. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 3. znajomość systemu Symfonia Kadry i Płace;
 4. sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane;
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 7. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 2. nie będą udostępniane innym adresatom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 23 maja 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-12/2022 na stanowisko:  samodzielny referent w Wydziale Kadr i Szkoleń.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 13 maja 2022 r.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


13.05.2022 14:35

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Magdalena Damska

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze