Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 10/2022 – Wydział Radców Prawnych – radca prawny

W wyniku przeprowadzonego 6 kwietnia 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko radca prawny w Wydziale Radców Prawnych wybrana została pani Joanna Barbachowska zamieszkała w Ząbkach.

Pani Joanna Barbachowska spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-10/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

radca prawny

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Radców Prawnych

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 0,5 etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) udzielanie porad, konsultacji i wyjaśnień prawnych w zakresie stosowania prawa do zadań wykonywanych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zadań;

2) sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie stosowania prawa w odniesieniu do wykonywanych przez w Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zadań;

3) dokonywanie wykładni/interpretacji obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;

4) weryfikacja formalnoprawna projektów:

a) statutu, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,

b) uchwał i informacji kierowanych na posiedzeniach Zarządu Województwa i sesje Sejmiku,

c) umów cywilnoprawnych i porozumień,

d) decyzji administracyjnych i postanowień,

e) pełnomocnictw i upoważnień,

f) umów z zakresu zamówień publicznych;

5) prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych, występowanie przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej, na podstawie
i w zakresie udzielonych pełnomocnictw oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z  windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz laptop. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) nieposzlakowana opinia;

4) wykształcenie wyższe prawnicze;

5) staż pracy: minimum 8 lat, w tym co najmniej 5-letni staż pracy z zawodzie radcy prawnego;

6) znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, administracyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz aktów prawnych, na podstawie których działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;

7) doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej,

8) znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych,

9) systematyczność i dyspozycyjność,

10) umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

2) wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność;

3) wysoka kultura osobista,

4) umiejętność analizy i syntezy informacji,

5) doświadczenie w pracy przy obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pow. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane;

2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

4) kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

5) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

7) adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;

2) nie będą udostępniane innym adresatom;

3) będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 20 marca 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-10/2022 na stanowisko: radca prawny w Wydziale Radców Prawnych”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 10 marca 2022 r.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


10.03.2022 14:28

umieścił: Damian Piekut

wytworzyła: Anna Miziołowska

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze