Menu Zamknij

Udostępnianie Informacji Publicznych

 

Udostępnianie  informacji publicznych następuje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

 

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Centrum w godzinach 8:00–16:00 albo za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej pod adresem: mcps@mcps.com.pl;
  • ePUAP;
  • operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

 

Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu urzędu.

 

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli urząd realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną
we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów. O zasadności pobrania opłaty decyduje dyrektor MCPS, mając na względzie okoliczności danej sprawy, przy czym nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza 5 zł.

Informację publiczną udostępniają komórki organizacyjne (wydziały/biura/wieloosobowe stanowiska pracy) Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej właściwe w obszarze rzeczowym sprawy, której informacja dotyczy.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 


25.05.2019 07:56
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka