Menu Zamknij

Pełnomocnicy Zarządu Województwa Mazowieckiego

 


Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii – Danuta Janusz

Do zadań eksperta należy:

 • zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
 • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;
 • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problemy narkomanii;
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii.

Kontakt do eksperta:
tel. 22 622 42 32 w. 72
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Do zadań Pełnomocnika należy:

 • wspieranie lokalnych kampanii i działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od alkoholu;
 • prowadzenie współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminnymi/miejskimi komisjami do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacjami społecznymi oraz z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • diagnozowanie i badanie zjawisk związanych z używaniem alkoholu na terenie województwa mazowieckiego.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 622 42 32 w. 72
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych 

Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynowanie i prowadzenie działań dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Województwa Mazowieckiego;
 • dokonywanie analizy potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących:
                 a)       dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności,
                 b)       uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym zgodnie z ich oczekiwaniami i możliwościami,
                 c)       rehabilitacji medycznej;
 • opracowanie i koordynowanie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych;
 • proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Województwa Mazowieckiego dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego;
 • prowadzenie współpracy i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • przedstawienie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego propozycji rozwiązań problemów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne;
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
 • uczestniczenie w pracach Zespołu ds. Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Zespołu ds. weryfikacji wniosków z zakresu budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji;
 • promowanie działań Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych;

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 622 42 32
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej – Elżbieta Bogucka

 

Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie spraw z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz inicjowania działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;
 • współpracy w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób starszych oraz udziału we wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji;
 • opracowywania i wdrażania Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego oraz monitorowania jej realizacji;
 • doradztwa i upowszechniania informacji o sposobach oraz trybie załatwienia spraw osób starszych;
 • współdziałania z administracją rządową oraz z samorządami gminnymi i powiatowymi w województwie mazowieckim przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej;
 • współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;
 • promowania, upowszechniania i propagowania problematyki seniorów, a także prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
 • udziału w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.

W ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3, do obowiązków Pełnomocnika należy:

 • opracowywanie rocznych planów wykonawczych dla realizacji zadań określonych w Polityce Senioralnej Województwa Mazowieckiego;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planów wykonawczych i przedkładanie ich Zarządowi Województwa Mazowieckiego do zatwierdzenia.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 622 42 32 w. 44
e-mail: mcps@mcps.com.pl


19.03.2019 12:06
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka