Menu Zamknij

Usługa przeprowadzenia kampanii promującej Ideę Ekonomi Społecznej (broker internetowy), znak sprawy: MCPS.ZP/PR/351-4/2020/U

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert-MCPS-ZP-PR-351-4-2020-U

Odpowiedzi na pytania do SIWZ-3

Odpowiedzi na pytania do SIWZ-2(Automatycznie zapisany)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ-1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 wzór umowy

Zał. nr 3 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu…

Zał. nr 4 wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 wzór oświadczenia o przynależności lub nie przynależności do te…

Zał. nr 6 wzór formularza ofertowego + PG

Zał. nr 7 wzór wykaz wykonanych usług

Zał. nr 8 wzór  oświadczenia  podwykonawcy


21.08.2020 11:29
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Andrzej Rzewiński
ostatnia aktualizacja: 04.11.2020 11:27

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne