Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”
Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” ogłoszonego uchwałą nr 303/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r.


Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. do 17 kwietnia 2018 r.:
złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:
oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, decyduje data dokonania uzupełnienia/poprawki. W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.
O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10

Wyniki oceny formalnej – zad. 1

Wyniki oceny formalnej – zad. 2

Wyniki oceny formalnej – zad. 3

Wyniki oceny formalnej – zad. 4

Wyniki oceny formalnej – zad. 5

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert