Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 246/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 15:00.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

 

UCHWAŁA

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

WZÓR OFERTY

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2018 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

 

W terminie do 23 marca 2018 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo) lub złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty.

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Wykaz ofert niepsełniających wymogów formalnych

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 742/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W ramach konkursu złożono łącznie 7 ofert na realizację zadania publicznego. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 4 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 4 zadań publicznych.

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego 742/340/18

Zadanie 1

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert