Menu Zamknij

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nabór do komisji

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”:

1) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizowane na podstawie umów rocznych i 3-letnich;

2) Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – realizowane na podstawie umów rocznych.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 4 do 25 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 313/212/21Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


04.03.2021 8:25
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert