Menu Zamknij

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

 

Wyniki oceny formalnej – programy profilaktyczne lub socjoterapeutyczne pn. „Na wakacje po uśmiech”


01.04.2021 13:30
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Jarosław Stepnowski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert