Menu Zamknij

Wyniki weryfikacji formalnej ofert – „Profilaktyka przez wiedzę”

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 811/488/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Profilaktyka przez wiedzę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1)    osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125A;
2)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
3)    za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Załącznik:

Wyniki weryfikacji formalnej ofert – Profilaktyka przez wiedzę


17.05.2024 09:14
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert