Menu Zamknij

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu” – w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku, z nadużywaniem alkoholu;

3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

4) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Termin składania ofert od 5 do 26 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień – Biura Edukacji Społecznej pod nr tel. 22 376 85 81 oraz 22 376 85 80.

 

Załączniki:

Uchwała nr 317/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


03.03.2021 15:45
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowany wAktualne otwarte konkursy ofert