Menu Zamknij

Obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”– wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 398/307/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację w…