Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,, zadanie: ,,ZLECENIE PROWADZENIA OŚRODKA ADOPCYJNEGO”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację w latach  2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”   zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

Wyniki oceny formalnej

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od dnia 3 stycznia 2019  r. do dnia
10 stycznia 2019 r.
(decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
w Warszawie
):

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy::

  1. a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
  2. b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
  3. c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
  4. d) informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem,
  5. e) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  6. f) kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami.

 

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej w Warszawie pod adresem: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 421)
.

 

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia
za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania
przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a, tj. do dnia 10 stycznia  2019 r.).

 

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą
rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych
na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których
zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz
z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Ocena formalna -Tabela – Ośrodki adopcyjne 2019-2023

Opublikowano wArchiwum