Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, ogłoszonego uchwałą nr 286/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.

ZAD 1. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem

Wyniki oceny formalnej zadanie 1

 

ZAD 2. Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem

Wyniki oceny formalnej zadanie 2

 

ZAD 3. Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego

Wyniki oceny formalnej zadanie 3

 

ZAD 4. „Kuźnia Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki

Wyniki oceny formalnej zadanie 4


24.3.2020 10:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Oniszk

Opublikowano wArchiwum