Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: „PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 672/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zadanie zostało podzielone na dwa komponenty tematyczne. Na realizację każdego z komponentów rozdysponowano  kwotę 300 000,00 zł. W ramach rozstrzygnięcia konkursu podjęto decyzję o zawarciu łącznie 9 umów tj.:

1)      Komponent nr 1  –   8 umów

2)      Komponent nr 2  –  1 umowa

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W ramach konkursu złożono łącznie 24 oferty na realizację 2 komponentów w ramach zadania publicznego. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 21 ofert. Dofinansowanie przyznano
na realizację 9 zadań publicznych.


21.05.2019 12:54
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Kowalski

Opublikowano wArchiwum