Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – POLITYKA SENIORALNA

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 203/105/20 z dnia 10 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających  na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty  w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadania:

1) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności  i przeciwdziałania  zagrożeniu marginalizacją społeczną;

2) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym;

3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;

4) Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 13 lutego do 6 marca 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu:
22 622 42 32 w. 43.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

MCPS-1-uchwała-polityka-senioralna

MCPS-3-nabór-komisja-polityka-senioralna

MCPS-4-formularz-polityka-senioralna

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc od 13 do 19 marca 2020 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)   osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a;

2)   za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

3)   za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie  wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, nr tel.: 22 622 42 32 w. 43

zad nr 1 – ocena formalna

zad nr 2 – ocena formalna

zad nr 3 – ocena formalna

zad nr 4 – ocena formalna


14.02.2020 14:37
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Piotr Lejzerowicz
ostatnia aktualizacja: 12.03.2020, 15:50

Opublikowano wArchiwum