Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą alzheimera.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/107/20 z dnia 25 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadan publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania zgłoszen od dnia 26 lutego do 18 marca 2020 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa DDP

Załącznik nr 2 komisja DDP 

Załącznik do zał. nr 2 – zgłoszenie-komisja DPD


26.02.2020 09:48
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwum