Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 287/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Ogłoszenie konkursowe dotyczy 5 zadań:

1)    Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy;

2)    Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów;

3)    Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA);

4)    Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach;

5)    Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.

Termin składania ofert wyznacza się od 27 lutego do 20 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

Uchwała o ogłoszeniu konkursowym

Ogłoszenie konkursowe profilaktyka


26.02.2020 10:25
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowany w Archiwum