Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – ,,DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”.

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/106/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

Ogłoszenie konkursowe dotyczy czterech zadań:

1)     Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia;

2)     Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne;

3)     Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;

4)     Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych
do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.

 

Termin składania ofert wyznacza się od 20 lutego do 13 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie
o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

1 Uchwała o ogłoszeniu konkursowym

2 Ogłoszenie konkursowe

3 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac komisji


 

19.02.2020 10:50
umieścił: Hubert Siczek
wytworzyła: Małgorzata Wołągiewicz

 

Opublikowano wArchiwum