Menu Zamknij

O aktualnych priorytetach polityki społecznej dla Unii Europejskiej

Kilka lat temu Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz działające w jego imieniu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przystąpili do Europejskiej Sieci Społecznej znanej pod nazwą – ESN (European Social Network) , która skupia organizatorów i menadżerów lokalnych, publicznych usług społecznych w Europie.
Obecnie organizacja ta, mająca swą siedzibę w Anglii, a działająca w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych “EaSI” (2014-2020) we wszystkich krajach europejskich – to sieć ponad 120 rządowych, samorządowych, pozarządowych organizacji członkowskich w 35 krajach.
Podstawowym zadaniem współpracy, prowadzonej przez ESN jest troska o rozwój usług społecznych, służących włączeniu społecznemu wszystkich grup i osób tzw. defaworyzowanych (dzieci, seniorzy, migranci, osoby chore psychicznie, niepełnosprawni intelektualnie, ubodzy).
Misją i celem partnerskiego współdziałania członków jest założenie, że usługi społeczne muszą chronić i wspierać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, podtrzymywać ich godność i niezależność, dążyć do poprawy i innowacji w pracy socjalnej prowadzonej na ich rzecz oraz być organizowane po wysłuchaniu użytkowników usług i odpowiadać na ich specyficzne potrzeby, a także promować solidarność z innymi ludźmi i całymi społecznościami.
Więcej informacji o ESN można znaleźć na stronie : http://ec.europa.eu/social/easi
Dzięki aktywnej i zaangażowanej pracy w ESN naszych kolegów z MCPS – Łukasza Wodowskiego – p.o. kierownika Wydziału ds. wdrażania programów społecznych oraz Piotra Nowaka-Skyrpana – kierownika Wydziału Obserwatorium Integracji Społecznej – możemy na bieżąco śledzić zmiany i postęp dyskusji oraz nowych regulacji, dotyczących polityki społecznej w perspektywie rozwijającej się Europy, publikowanych na bogatych w zasoby informacyjne stronach ESN.
Za zawsze pomocną postawę – obu Panom bardzo dziękujemy i zapraszamy do lektury artykułów dostępnych w języku polskim na stronach:
http://www.esn-eu.org/news/lang-40/1002/index.html – „Komisja Europejska rozpoczyna cykl europejskiego semestru 2018, określając priorytety polityki gospodarczej i społecznej dla UE,”
oraz
http://www.esn-eu.org/news/lang-40/index.html – wcześniejsze artykuły o polityce społecznej (dotyczące m. inn.: dzieci migrantów, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, potrzeby reformy pomocy społecznej, roli lokalnych usług społecznych).

Opublikowano wArchiwum