Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ”, podobszar „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, zadania pn.:

  • „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu”;
  • „Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu”
  • „Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego”;
  • „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”.

 Zgłoszeń należy dokonywać od 18 lutego do 11 marca 2022 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień – Biura Edukacji Społecznej pod numerami telefonów:
22 276 85 76; 22 276 85 78; 22 276 85 80; 22 276 85 81.

Załączniki:


17.02.2022 15:50
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Bożena Pomacho

Opublikowano wArchiwum