Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadania pn.:

  • „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)”;
  • „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu”;
  • „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”;
  • „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”.

Zgłoszeń należy dokonywać od 18 lutego do 11 marca 2022 r. na formularzu stanowiącymzałącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień – Biura Edukacji Społecznej pod numerami telefonów:

22 376 85 80; 22 376 85 81; 22 376 85 76; 22 376 85 78.

Załączniki:


16.02.2022 21:09
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Ida Fedorczyk

Opublikowano wArchiwum