Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – pn.: „Na wakacje po uśmiech”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 285/107/20 z dnia 25 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 27 lutego do 20 marca 2020 r.na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze do komisji konkursowej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

Ogłoszenie o naborze do komisji

Formularz zgłoszeniowy do prac komisji

Formularz zgłoszeniowy do prac komisji .doc


26.02.2020 10:15
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Ida Fedorczyk

Opublikowano wArchiwum