Menu Zamknij

JAK DOM TO SŁONECZNY I KONIECZNIE W RADOMIU.

1 1312

Wnieść radość w życie dzieci i uczynić je łatwiejszym – taka misja przyświeca Stowarzyszeniu Słoneczny Dom, działającemu na Mazowszu już od dekady. Województwo Mazowieckie ma dużo dobrych doświadczeń we współpracy z tą znaną w subregionie radomskim organizacją i dotuje realizowane przez nią programy w obszarach wspierania rodziny, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania ubóstwu.

Z tego powodu delegacja przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odpowiedzialnych za tematykę wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji – uczestniczyła 12 grudnia 2017 w uroczystości obchodów 10-lecia pracy Stowarzyszenia, które odbyło się w auli głównej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
W liście gratulacyjnym Dyrektora MCPS, skierowanym do Zarządu Stowarzyszenia znalazło się między innymi podziękowanie za ochronę dzieci i dobre rozumienie roli organizacji pozarządowej w lokalnym systemie pomocy i integracji społecznej.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego celem jest wszechstronna pomoc byłym i obecnym wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo opieką nad dzieckiem.
Życzymy Stowarzyszeniu dalszych udanych projektów a ich odbiorcom szybkiego usamodzielnienia.
Pierwsze konkursy będą ogłaszane przez województwo mazowieckie już w I kwartale 2018 roku – zapraszamy wszystkich przedstawicieli sektora pozarządowego do dalszej współpracy.

1 1312

2 1312

Opublikowano wArchiwum