Menu Zamknij

Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Nabór trwa do 8 grudnia 2017 r.

 23 stycznia 2018 r. upływa termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim.

Wobec powyższego, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486), za powołanie członków Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych rozpoczyna procedurę powoływania nowych składów RKE.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działają przy urzędach marszałkowskich lub na mocy decyzji marszałka województwa przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest marszałek województwa.
Członkami RKE mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, zgłoszeni przez marszałka danego województwa.

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 08.12.2017 roku (liczy się ostateczny termin wpływu do sekretariatu) na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a; 02-002 Warszawa z dopiskiem „Regionalna Komisja Egzaminacyjna”

Materiały do pobrania:

Formularz

Opublikowano wArchiwum