Menu Zamknij

DLA DZIECKA – DLA RODZINY – DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ WSPARCIA I OCHRONY MAŁYCH DZIECI

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizując „Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim na lata 2015-2020” podejmuje działania na rzecz wspierania dzieci i rodzin w sytuacjach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania.

 

Wsparcie i ochrona małych dzieci wymagających interwencji stanowią szczególne wyzwanie dla władz samorządowych, ponieważ dotyczy dzieci, które nie mogą same poprosić o pomoc.

 

Od 2012 roku na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego Fundacja Rodzin Adopcyjnych prowadzi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku dla dzieci wymagających do pierwszego roku życia, które zostały np. pozostawione w szpitalu po urodzeniu, rodzice nie podjęli prawidłowej opieki nad noworodkiem lub dzieci zostały pozostawione w okienku życia.

 

W tym okresie objęto opieką 489 dzieci i ich rodziny, z których 35 powróciło do rodziny naturalnej, 272 dzieci zostało adoptowanych, a pozostałe zostały objęte opieką w różnych formach pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest organizowana przez instytucje powiatowe za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz instytucje gminne poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje również na terenie całego województwa zadanie związane z adopcją. W województwie mazowieckim tak zorganizowano sieć ośrodków adopcyjnych, by dostęp do usług związanych z adopcją był możliwy w każdym subregionie Mazowsza, tj. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie – działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – z pięcioma Oddziałami Zamiejscowymi w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Ciechanowie oraz trzy ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne, tj. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie i Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu.

 

Średnio rocznie mazowieckie ośrodki adopcyjne powierzają do adopcji 550 dzieci do 400 rodzin; kwalifikują ok. 600 rodzin jako kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz przeszkalają ponad 200 rodzin kandydatów na rodziców adopcyjnych.

 

Prowadzone są także konkursy ofert dla organizacji pozarządowych udzielających poradnictwa i wsparcia bezpośrednio rodzinom z dziećmi. W bieżącym roku przeznaczono na ten cel kwotę: milion sto tysięcy złotych.

 

W 2018 roku, oprócz kontynuacji wcześniejszych działań, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym i jego Oddziałami zaczyna organizować cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z zakresu pieczy zastępczej. Pierwsze z nich odbędzie się 9 maja 2018 r. w Oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Siedlcach.

 

W spotkaniu z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego wezmą udział: Pani Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Pani Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, Pani Małgorzata Jaroszek, kierownik Oddziału Zamiejscowego WOA w Siedlcach, Pani Agnieszka Patrzałek, kierownik Wydziału ds. wspierania dziecka i rodziny MCPS oraz Pan Piotr Nowak-Skyrpan, kierownik Wydziału ds. badań społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej MCPS.

 

Uczestnikami tych spotkań będzie kadra instytucji pomocy społecznej, w tym asystenci rodziny, pracownicy socjalni, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych.

 

Kadra gminnych i powiatowych instytucji jest bardzo zaangażowana w pomoc i wsparcie lokalnych działań wspierających dziecko i rodzinę w sytuacjach zagrożenia. Na Mazowszu zatrudnionych jest 459 asystentów rodziny, z czego 60 w subregionie siedleckim.

 

Każdego roku podczas Konferencji poświęconej zagadnieniom pracy socjalnej wyróżniane są osoby i instytucje zaangażowane w takie działania. W tym roku planowane jest wyróżnienie tych, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w interwencję podejmowaną w stosunku do dzieci. Tematyka ta zostanie omówiona na spotkaniach, a w trakcie dyskusji określimy potrzeby subregionu siedleckiego w zakresie rozwoju usług wspierający rodziny w kryzysie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwum