Menu Zamknij

Organizacja dwóch jednodniowych szkoleń oraz jednego dwudniowego szkolenia: Część I – Szkolenie jednodniowe pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, Część II – Szkolenie jednodniowe pt. „Warsztaty umiejętności – design, estetyka, opakowanie, wdrażanie produktu”, Część III – Szkolenie dwudniowe pt. „Trening motywacyjny, rozwiązywania konfliktów oraz techniki organizacji czasu”. Znak sprawy: MCPS.ES/EO/351-1/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia cz II Informacja o udzieleniu zamówienia cz I i III Informacja o wyborze – szkolenia Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

W dniu 9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 767/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania…