Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ – OBSZAR DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

1.    Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość do dnia 8 lipca 2019 r.:

1)     złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2)     poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:

a)    oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b)    do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c)    oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d)    oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2.    O zachowaniu terminu decyduje:

1)    data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,

2)    data uzupełnienia brakujących podpisów i załączników w siedzibie Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A (III piętro, pokój 309, w godzinach 8:00-16:00)

3)    data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej (III piętro w godzinach 8:00-16:00)

3.    Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

4.    Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana
wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

5.    Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych:

tel 22 622 42 32 w. 19,12.

6.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 sierpnia 2019 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ – ZADANIA 1-7


29.06.2019 14:02
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Anna Wieczorkowska

Opublikowany w Archiwalne otwarte konkursy ofert