Menu Zamknij

Kategoria: Archiwalne otwarte konkursy ofert

“Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach obszaru „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

“Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach obszaru „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans…

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1233/67/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…