Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert – „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zadanie “Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

W dniu 12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 618/130/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania…

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

w dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 481/122/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania…

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla…