Menu Zamknij

Kierownictwo MCPS

Kierownictwo

Aleksander Kornatowski – p.o. dyrektora 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, magister politologii. Ukończył liczne specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. na kierunku Public Relations (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Menedżer Publiczny (Uniwersytet Warszawski), Samorządowy Menedżer Energii (Wyższa Szkoła Ekologii i  Zarządzania w Warszawie) oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, dyscypliny finansów publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji społecznej i PR.

W latach 1991-2003 – dziennikarz i redaktor m.in. w dzienniku „Życie Warszawy” oraz „Słowo Ludu”.

Od 2004 roku – Kierownik Zespołu ds. Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Rzecznik Prasowy WUP.

W latach 2005 do 2006 – Kierownik Wydziału Promocji i Partnerstwa Lokalnego WUP, a następnie od 2007 do 2019 roku Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Odpowiadał za inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Aktywnie koordynował realizowanie regionalnej polityki rynku pracy w ramach Regionalnej Strategii Zatrudnienia.

Od 2008 roku jest członkiem Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu. W latach 2008-2017 był członkiem Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Mazowieckiego.

W podziękowaniu za pracę z młodzieżą Związku Harcerstwa Polskiego w 2002 roku został odznaczony jednym z najwyższych honorowych wyróżnień – Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.


Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora 

Elżbieta BoguckaAbsolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie komunikacji w Polsko-Amerykańskim Studium Organizacji i Zarządzania przy Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe w zakresie public relations w Wyższej Szkole Organizacji i Zarządzania w Warszawie.

W latach 1992-1998 – nauczyciel, pedagog, wicedyrektor ds. wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach. Od 1998 roku pełniła funkcje kierownicze w administracji rządowej, samorządowej oraz w spółkach skarbu państwa: wicedyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego (1998-2001), doradca Prezesa Zarządu ds. komunikacji społecznej w Zespole ds. Relacji Korporacyjnych PKN Orlen SA (2001-2004), doradca Ministra Edukacji Narodowej ds. komunikacji społecznej (2005), dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2008-2017).

W okresie pracy w MEN współtworzyła strategię PR ponownego wprowadzenia do szkół matury z matematyki.

Będąc dyrektorem Mazowieckiego Oddziału PFRON zarządzała środkami pomocowymi w wysokości ponad 60 mln rocznie w ramach programów funduszu pomagających dofinansować zakup wózków inwalidzkich, komputerów oraz sprzętu pomocowego oraz program Student. Administrowała środkami finansowymi przeznaczonymi na projekty pomocowe realizowane przez samorządy powiatowe oraz organizacje pozarządowe. Jest twórcą autorskiej koncepcji współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. z Fundacjami: „Zdążyć z Pomocą”, „Budzik”, „Hippoland” czy „Bardziej Kochani”. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za swą działalność przez samorządy województwa mazowieckiego.

Działacz społeczny i samorządowy, w latach 1992-1998 – prezes Towarzystwa Miłośników Świebodzic. Współautorka porozumienia partnerskiego pomiędzy Świebodzicami a niemieckim miastem Waldbroell, organizatorka wymiany artystycznej młodzieży obu miast w Fundacji Krzyżowa z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego.

W 2017 roku uzyskała specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.


Mariusz Budziszewski – zastępca dyrektora

Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również studia ekonomiczne.

Długoletni pracownik administracji samorządowej, który swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie z obszaru prawa i ekonomii aktywnie wykorzystuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka, a w latach 2014-2018 Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola.

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przyczynił się m.in. do stworzenia nowych przestrzeni służących mieszkańcom – miejsc aktywności lokalnej, m.in.: „Piaskownica” przy ul. Piaskowej, Klub Sąsiedzki przy ul. Młynarskiej oraz filia Wolskiego Centrum Kultury – Otwarta Kolonia przy ul. Górczewskiej.

Współorganizował projekty społeczne takie jak: „Wymiana Ciepła”, akcja, dzięki której można się podzielić ciepłymi ubraniami, z osobami potrzebującymi, „Wolski Korowód” czyli przegląd ofert organizacji pozarządowych, „Wczasy dla Seniorów”. Angażował się w działalność klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, w „Akademię Rodzica”, jak również w Wolskie Zbiórki Krwi.

Pracując w samorządzie zajmował się zagadnieniami z zakresu spraw społecznych, zdrowia i zamówień publicznych. Najwięcej czasu poświęcał jednak pracy na rzecz rozwoju kultury i infrastruktury społecznej.

Ceniony za sprawność w zarządzaniu.

Jego pasją jest sport i aktywny wypoczynek z rodziną.