Menu Zamknij

Programy wojewódzkie

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030

Strategia polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim na lata 2015-2020

Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017

Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2016

Wojewódzki Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016

Wojewódzki Program pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2012-2015

Mazowiecki Program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015

Wojewódzki Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015

Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2020

Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2009-2013