Menu Zamknij

W trosce o rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Mazowsza

W trosce o rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Mazowsza….

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, od dnia 4 września 2017 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celami konkursu są poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług w administracji. Osiągnięcie tych celów nastąpi poprzez przeprowadzenie na poziomie lokalnym szkoleń dla osób w wieku powyżej 25 roku życia zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem kompetencji cyfrowych.

Założenia konkursu przewidują prowadzenie szkoleń w obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej, z uwzględnieniem nabycia umiejętności korzystania z elektronicznych usług administracji.  

Przygotowane projekty powinny być projektami grantowymi, co oznacza, że podmioty wybrane do dofinansowania – beneficjenci (operatorzy) będą udzielać grantów na realizację tzw. mikroprojektów, wdrażanych na poziomie lokalnym przez grantobiorców (gminy samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.  

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-trzeci-konkurs/ lub w Wydziale Kontraktacji Departamentu Kompetencji Cyfrowych Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa tel. 22 315 2354, mail: AKosel@cppc.gov.pl

Opublikowany w Archiwum